Barbara Havelková: Feminismus, gender a právo

„Feminismus – nikdy jsem přesně nevěděla, co to je. Jen vím, že mě lidé označují za feministku, kdykoli vyjádřím názory, které mě odlišují od kusu hadru.“

Britská spisovatelka Rebecca West, 1913

Příspěvek se zabývá pojmy feminismu a genderu v českém právním kontextu a pokouší se jak zhojit jejich neznalost či špatné pochopení, tak změnit nechuť k nim. Vychází z toho, že feministická pozice i koncept genderu jsou užitečné či dokonce nezbytné pro hlubší poznání reality a pro komplexní a kritické pochopení fungování společnosti a práva. První část představuje feminismus jako projekt, který identifikuje a snaží se o nápravu nespravedlnosti vůči ženám. Druhá část diskutuje gender, jako analytický koncept umožňující odlišit sociálně vytvořené chápání pohlaví od toho biologického, a poukazuje na jeho užitečnost na příkladech antidiskriminačního práva a reakce práva na genderově podmíněné násilí. Závěrečná část se věnuje dvěma charakteristikám autorčina feminismu – antiesencialismu a strukturalismu.