Autorstvo

Kateřina Šimáčková

byla patnáct let advokátkou, poté soudkyní Nejvyššího správního soudu a nyní je soudkyní Ústavního soudu. Působila v Legislativní radě vlády a Výboru pro výběr soudců Soudu pro veřejnou službu Evropské unie. Je členkou vědecké rady právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze, ad hoc soudkyní Evropského soudu pro lidská práva, náhradnicí …
více

Barbara Havelková

je docentkou (Associate Professor) na Právnické Fakultě Oxfordské university a Tutorial Fellow in Law na koleji St Hilda’s tamtéž. Je absolventkou Právnické fakulty UK v Praze (Mgr. 2004, JUDr. 2005), Europa-Institutu Sárské University (LL.M. 2008) a Oxfordské univerzity (MSt 2010, DPhil 2013). Dlouhodobě se věnuje otázkám genderu a práva, feministickým …
více

Pavla Špondrová

vystudovala sociologii, politologii a právo. Pracovala na Úřadu vlády v Sekci pro lidská práva, během českého předsednictví vyjednávala za EU v Radě Evropy nebo OSN. Po rodičovské vedla na Ministerstvu práce a sociálních věcí projekt 22 procent k rovnosti týkající se rovného odměňování. Nyní pracuje jako asistentka soudce na KS …
více

Zuzana Andreska

je absolventkou oboru Genderová studia a studentkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V současné době studuje na univerzitě v Utrechtu, kde se zaměřuje na problematiku mezinárodní ochrany lidských práv. Ve své publikační činnosti se zabývá feministickou kritikou práva; publikovala na téma genderových aspektů důchodového systému, práv transgender osob nebo genderově podmíněného …
více

Andrea Baršová

pracuje dlouhodobě na Úřadu vlády v Sekci lidských práv, v současné době je ředitelkou Odboru lidských práv a ochrany menšin. Vystudovala historii a právo na Masarykově univerzitě v Brně a srovnávací ústavní právo na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Její publikační činnost se zaměřuje na otázky migrace, integrace, státního občanství a …
více

Veronika Bílková

je vedoucí Centra mezinárodního práva Ústavu mezinárodních vztahů a docentkou katedry mezinárodního práva Právnické fakulty UK. Vystudovala právo, politologii a francouzštinu v Praze. Absolvovala studijní či výzkumné pobyty na University of Cambridge, Northumbria University v Newcastlu, Columbia Law School v New Yorku, Université Paris II-Panthéon Assas či na Max Planck institutu pro srovnávací …
více

Zuzana Candigliota

už více než 10 let působí jako právnička v Lize lidských práv, mezitím se stala advokátkou. Ve svém profesním i soukromém životě prosazuje svobodu a odpovědnost každého jednotlivce za sebe a svoji rodinu, méně státních zásahů do lidských životů a respekt k individualitě každého jednotlivce. Zaměřuje se na práva pacientů, rodiček, rodičů …
více

Klára Cásková

je od roku 2010 soudkyní Okresního soudu v Blansku se specializací na civilní právo s cizím prvkem. V období let 2016–2017 soudila též věci péče o nezletilé a snažila se o přístup ovlivněný cochemskou praxí. Před svým jmenováním soudkyní působila jako justiční čekatelka, advokátní koncipientka a krátce též jako právnička-specialistka pro devizovou oblast …
více

Šárka Dušková

je právničkou působící v oblasti ochrany lidských práv. Pracovala v několika českých neziskových organizacích, na Evropském soudě pro lidská práva a v současnosti působí v mezinárodní organizaci bránící práva lidí s duševním postižením. Studuje doktorský program zaměřený na lidská práva na Univerzitě v Essexu. Je členkou Výboru pro práva dítěte …
více

Zuzana Fellegi

je právničkou a lektorkou na Fakultě práva a Fakultě mezinárodních vztahů a diplomacie Anglo-americké Univerzity v Praze. Studovala mezinárodní právo, lidská práva a evropskou komparativní politiku na Muhlenberg College v USA, Humboldtově univerzitě v Berlíně, a na Sciences Po a l’ENA v Paříži. Dříve pracovala pro Evropskou komisi v oblasti justice a …
více

Martina Grochová

získala doktorát na Katedře ústavního práva a politologie v Brně, kde obhájila disertační práci na téma Přístup k novým formám rodičovství jako součást práva na respektování soukromého a rodinného života. Ve své publikační a přednáškové činnosti se věnuje zejména právům dětí, přístupu k právnímu rodičovství a lidskoprávním přesahům rodinného práva. V současnosti pracuje jako …
více

Monika Hanych

je absolventkou mediálních studií a sociologie na Fakultě sociálních studií MU, práva na Právnické fakultě MU v Brně a mezinárodních lidských práv na Tilburg University v Nizozemí. V současné době dokončuje doktorát, v němž se zabývá mediálním obrazem vrcholného soudnictví v České republice a jeho dopadem na legitimitu soudnictví. Pracuje v Kanceláři …
více

Hana Havelková

je oborově ukotvena v sociologii a politické filozofii, ovlivněna zejména kritickou teorií tzv. Frankfurtské školy. Působila na Filozofickém ústavu AV ČR, po listopadu v Evropském středisku pro výchovu k lidským právům UNESCO, od roku 1994 v Institutu základů vzdělanosti UK, posléze na Fakultě humanitních studií UK, kde se stala první …
více

Šárka Homfray

po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy téměř 10 let působila na Ministerstvu dopravy převážně při tvorbě a projednávání legislativy. Od roku 2017 pracuje jako právnička Odborového svazu státních orgánů a organizací, kde se věnuje zejména právnímu poradenství v oblasti státní služby a pracovního práva, kolektivního vyjednávání a platového odměňování. Je místopředsedkyní …
více

Věra Honusková

pracovala po skončení Právnické fakulty Univerzity Karlovy několik let v neziskových organizacích (Organizace pro pomoc uprchlíkům, Liga lidských práv), pak také jako koncipientka. Nyní působí jako odborná asistentka Katedry mezinárodního práva. Věnuje se podrobněji oblasti uprchlictví a migrace, zkoumá a také zkouší různé formy výuky. Publikuje, účastní se konferencí, je …
více

Adéla Hořejší

vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, je advokátkou, profesně se zajímá především o lidská práva, zdravotnické a rodinné právo. V oblasti porodnictví zastupuje zejména ženy, které byly během raného mateřství zasaženy na svých osobnostních právech. Ve sporu se státem o domácí porody zastupovala před Evropským soudem pro lidská práva Alexandru Krejzovou a …
více

Lucie Hrdá

je od roku 2008 samostatnou advokátkou se specializací na trestní a rodinné právo, domácí násilí a oběti závažných trestných činů. Byla 14 let členkou Bílého kruhu bezpečí a 11 let jeho poradkyní se specializací na traumatizované oběti. Dlouhodobě se snaží v očích široké veřejnosti detabuizovat témata domácího násilí, postavení obětí …
více

Jiřina Chmelová

vystudovala Právnickou a Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení magisterského studia na Právnické fakultě pracovala jako asistentka soudce na Nejvyšším správním soudě. V současnosti je spolupracující advokátkou v advokátní kanceláři PRK Partners s.r.o., kde se specializuje na správní právo a soudní spory.
více

Linda Janků

působí jako právnička v Kanceláři veřejného ochránce práv, kde se věnuje oblasti azylového a cizineckého práva. Na Právnické fakultě Masarykovy univerzity vyučuje předměty zaměřené na tuto oblast. Vystudovala právo, mezinárodní vztahy a evropská studia na Masarykově univerzitě, kde následně absolvovala též doktorské studium v oboru mezinárodní právo veřejné. V minulosti dlouhodobě působila v neziskovém …
více

Petra Kalenská

je doktorandkou na katedře mezinárodního práva veřejného Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Získala titul LL.M. na švédské Univerzitě Lund v oblasti mezinárodního práva lidských práv. Od ukončení svých magisterských studií pracuje na Úřadě vlády v Sekci lidských práv, kde se nejdříve zabývala právy dítěte a nyní se zaměřila na rovnost žen …
více

Petr Kalla

ukončil studia v roce 2001. Od té doby působí v advokacii, od roku 2006 jako samostatný advokát. V roce 2010 se začal věnovat problematice rodičovství LGBT* v oblasti mezinárodního práva a evropského práva, postupně se pak začal věnovat dalším právním otázkám, které se dotýkají života LGBT* osob. V rámci svých …
více

Gaby Khazalová

je novinářka a aktivistka. Vystudovala politologii a sociologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2014 pracuje v internetovém médiu Deník Referendum. Jako reportérka se věnuje zejména sociálním tématům. Publikovala cyklus analýz o krizi bydlení, reportážní seriál o problémech českého pohraničí či svědectví z balkánské uprchlické trasy. Píše také komentáře …
více

Kristina Koldinská

je docentkou na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 1997 pracuje na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, kde vyučuje oba předměty a garantuje a vyučuje kurzy zaměřené na evropské aspekty sociálního práva, a to i zahraničním studentům v kurzech LL.M. Rozsáhle publikuje v České republice a také s …
více

Martin Kopa

působil u Evropského soudu pro lidská práva (case lawyer), Nejvyššího správního soudu (asistent soudce Filipa Dienstbiera) a Ústavního soudu (asistent soudce Ludvíka Davida). Kromě toho učil ústavní právo, základní práva a dovednostní předměty na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V květnu 2018 však justici i akademii opustil a stal se advokátem. …
více

David Kosař

je docentem na katedře ústavního práva a politologie a vedoucím Ústavu pro otázky soudnictví na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. V letech 2007–2013 byl asistentem soudce a posléze asistentem místopředsedy Nejvyššího správního soudu a v letech 2013–2016 asistentem soudkyně Ústavního soudu. V roce 2007 získal titul LL.M. na CEU a v …
více

Markéta Kos Mottlová

působí na Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze jako doktorandka. Ve své publikační činnosti se zaměřuje na koncepty politické reprezentace, politickou participaci žen a genderové kvóty v politice. Pracuje jako analytička v neziskové organizaci Fórum 50 %. Je členkou Rady vlády pro rovnost žen a mužů a předsedá Výboru pro …
více

Jana Kvasnicová

vystudovala právo, genderová studia a sociální antropologii a nyní je doktorandkou na katedře ústavního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Pracuje v Kanceláři veřejného ochránce práv v odboru rovného zacházení již od jeho vzniku v roce 2009. Podílela se na výuce předmětu Právní klinika diskriminace a rovné zacházení vyučovaného a předmětu Gender a právo. …
více

Hana Lupačová

vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a postgraduální studium mezinárodního práva veřejného na Panevrópské vysoké škole v Bratislavě. Pracovala v nevládní organizaci SOZE, jako asistentka soudkyně na Nejvyšším správním soudě a nyní působí jako právnička v Kanceláři veřejného ochránce práv. Vyučovala právní kliniku uprchlického práva, nyní vyučuje cizinecké právo …
více

Lucia Madleňáková

se již během studia na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se věnovala otázkám náboženské svobody, jimž věnovala svou diplomovou, rigorózní i dizertační práci, a k nimž publikovala dvě monografie (Výhrada svědomí jako součást svobody myšlení svědomí a náboženského vyznání, Linde 2010, a Církve a náboženské společnosti, Leges 2014). Na …
více

Aneta Majerčíková

pracuje v Sekci pro lidská práva a ochranu menšin na Úřadu vláda. Toho času je na rodičovské dovolené. Stála u zrodu iniciativy Šestinedělky (www.sestinedelky.cz) i SpoKojení, z. s. (www.spokojeni.org), neziskové organizace propagující informované rozhodování o výživě dětí bez komerčního vlivu, jejíž je nyní předsedkyní. Je členkou Pracovní skupiny k porodnictví pod Radou …
více

Irena Marková

po studiu práva a francouzštiny na Masarykově univerzitě v Brně absolvovala roční studium na Institutu politických studií ve Štrasburku. V letech 2001–2016 pracovala jako právnička v Kanceláři Evropského soudu pro lidská práva a v Sekretariátu Rady Evropy (oddělení pro výkon rozsudků ESLP). V letech 2016–2017 působila jako právní asistentka soudkyně …
více

Kristýna Molková Foukalová

je asistentkou soudkyně Ústavního soudu Kateřiny Šimáčkové. V minulosti působila v Lize lidských práv, jako asistentka soudkyně na Nejvyšším správním soudě a dočasně také jako právnička na Evropském soudě pro lidská práva ve Štrasburku. Vedle oboru práv vystudovala též mezinárodní vztahy a bezpečnostní a strategická studia. Příležitostně přednáší a publikuje …
více

Věra Nováková

od r. 2004 působila jako právní čekatelka a r. 2007 byla jmenována státní zástupkyní. Její specializací byla trestná činnost mládeže a na mládeži, domácí násilí a sexuálně motivovaná trestná činnost, sociálně-právní ochrana dětí, dozor nad místy, kde je vykonávána ústavní výchova a obecná netrestní působnost, zejména omezení svéprávnosti a detenční …
více

Lucie Obrovská

nejprve působila v nevládním sektoru, kde se zabývala problematikou rovného přístupu ke vzdělání. Od roku 2010 pracuje v Kanceláři veřejného ochránce práv, kde se soustředí na oblast diskriminace a školského práva. Věnuje se školící a pedagogické činnosti, přednáší pedagogům a studentům pedagogické fakulty. Podílí se na projektu Ministerstva práce a …
více

Eva Petrová

je právničkou v Kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva, kde pracuje od roku 2001. Specializuje se na rodinně právní problematiku. Je lektorkou Justiční akademie, zejména v oblasti rodinného práva soukromého a veřejného, a členkou Sdružení opatrovnických soudců. Na Právnické fakultě Masarykovy univerzity vyučuje …
více

Barbora Platzerová

vystudovala právnickou a filozofickou fakultu UK, v současnosti vyučuje na Právnické fakultě Hangzhou Normal University v ČLR. Výzkum zaměřuje na rodinné právo a právní dějiny.
více

Vojtěch Procházka

vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. V současnosti působí jako asistent soudkyně Ústavního soudu Kateřiny Šimáčkové. Je spoluautorem komentáře k zákonu o protiprávnosti komunistického režimu.
více

Ondřej Slačálek

působí na Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze jako odborný asistent. Odborně se věnuje zejména nacionalismu a sociálním hnutím. Publicisticky spolupracuje se Salonem Práva a A2larmem, v minulosti byl redaktorem Nového Prostoru, A2 a A-kontra. Působil také jako aktivista anarchistického, squatterského a antirasistického hnutí.
více

Radan Šafařík

vystudoval právo a mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě v Brně. V současnosti vede Odbor rovnosti žen a mužů na Úřadu vlády ČR. Zastupuje Českou republiku v orgánech mezinárodních organizací a Evropské unie s působností v oblasti genderové rovnosti. Je členem Komise Rady Evropy pro rovnost žen a mužů či Správní rady Evropského institutu pro …
více

Katarína Šipulová

získala doktorát na Katedře evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a titul MSt v oboru Socio-legal research na Oxfordské univerzitě. Její hlavní oblastí zájmu je téma soudnictví v tranzicích a demokratizace států střední a východní Evropy. Působila jako vedoucí zahraničního oddělení Nejvyššího soudu a byla členkou několika výzkumných projektů …
více

Pavel Uhl

studoval právo na Univerzitě Karlově v Praze a politologii na Masarykově univerzitě v Brně. Krátce pracoval jako právník v nevládní organizaci Člověk v tísni, později se stal koncipientem a posléze i advokátem, kterým je doposud. Živí se obecnou praxí a mírně se specializuje na veřejné právo; s neziskovým sektorem spolupracuje …
více

Kateřina Uhlířová

působí jako odborná asistentka na Katedře mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity. V rámci mezinárodního práva veřejného se zaměřuje zejména na mezinárodní trestní právo, diplomatické a humanitární právo a lidská práva. Pravidelně publikuje v českých a zahraničních vědeckých periodikách (např. International Journal of Refugee Law, Australian Law Journal, …
více

Marína Urbániková

působí jako odborná asistentka na Katedře mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a na Ústavu pro otázky soudnictví Právnické fakulty téže univerzity. K jejím výzkumným zájmům patří například profesionalizace novinářů a žurnalistika jako profese, žurnalistické vzdělávání, nezávislost médií veřejné služby, mediální pokrytí voleb, objektivita médií, …
více

Zuzana Vikarská

působí jako odborná asistentka na Katedře ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a zároveň jako asistentka ústavní soudkyně Kateřiny Šimáčkové, s níž spolupracuje od ledna 2017. Profesně se zajímá především o právo ústavní, zdravotnické a evropské, které v minulosti rovněž vyučovala na univerzitách v Leuvenu a v Oxfordu. Je dlouholetou …
více