Autorstvo

Kateřina Šimáčková

byla patnáct let advokátkou, poté soudkyní Nejvyššího správního soudu a nyní je soudkyní Ústavního soudu. Působila v Legislativní radě vlády a Výboru pro výběr soudců Soudu pro veřejnou službu Evropské unie. Je členkou vědecké rady právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze, ad hoc soudkyní Evropského soudu pro lidská práva, náhradnicí…

Barbara Havelková

je docentkou (Associate Professor) na Právnické Fakultě Oxfordské university a Tutorial Fellow in Law na koleji St Hilda’s tamtéž. Je absolventkou Právnické fakulty UK v Praze (Mgr. 2004, JUDr. 2005), Europa-Institutu Sárské University (LL.M. 2008) a Oxfordské univerzity (MSt 2010, DPhil 2013). Dlouhodobě se věnuje otázkám genderu a práva, feministickým…

Pavla Špondrová

vystudovala sociologii, politologii a právo. Pracovala na Úřadu vlády v Sekci pro lidská práva, během českého předsednictví vyjednávala za EU v Radě Evropy nebo OSN. Po rodičovské vedla na Ministerstvu práce a sociálních věcí projekt 22 procent k rovnosti týkající se rovného odměňování. Nyní pracuje jako asistentka soudce na KS…

Zuzana Andreska

je absolventkou oboru Genderová studia a studentkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V současné době studuje na univerzitě v Utrechtu, kde se zaměřuje na problematiku mezinárodní ochrany lidských práv. Ve své publikační činnosti se zabývá feministickou kritikou práva; publikovala na téma genderových aspektů důchodového systému, práv transgender osob nebo genderově podmíněného…

Andrea Baršová

pracuje dlouhodobě na Úřadu vlády v Sekci lidských práv, v současné době je ředitelkou Odboru lidských práv a ochrany menšin. Vystudovala historii a právo na Masarykově univerzitě v Brně a srovnávací ústavní právo na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Její publikační činnost se zaměřuje na otázky migrace, integrace, státního občanství a…

Veronika Bílková

je vedoucí Centra mezinárodního práva Ústavu mezinárodních vztahů a docentkou katedry mezinárodního práva Právnické fakulty UK. Vystudovala právo, politologii a francouzštinu v Praze. Absolvovala studijní či výzkumné pobyty na University of Cambridge, Northumbria University v Newcastlu, Columbia Law School v New Yorku, Université Paris II-Panthéon Assas či na Max Planck institutu pro srovnávací…

Zuzana Candigliota

už více než 10 let působí jako právnička v Lize lidských práv, mezitím se stala advokátkou. Ve svém profesním i soukromém životě prosazuje svobodu a odpovědnost každého jednotlivce za sebe a svoji rodinu, méně státních zásahů do lidských životů a respekt k individualitě každého jednotlivce. Zaměřuje se na práva pacientů, rodiček, rodičů…

Klára Cásková

je od roku 2010 soudkyní Okresního soudu v Blansku se specializací na civilní právo s cizím prvkem. V období let 2016–2017 soudila též věci péče o nezletilé a snažila se o přístup ovlivněný cochemskou praxí. Před svým jmenováním soudkyní působila jako justiční čekatelka, advokátní koncipientka a krátce též jako právnička-specialistka pro devizovou oblast…

Šárka Dušková

je právničkou působící v oblasti ochrany lidských práv. Pracovala v několika českých neziskových organizacích, na Evropském soudě pro lidská práva a v současnosti působí v mezinárodní organizaci bránící práva lidí s duševním postižením. Studuje doktorský program zaměřený na lidská práva na Univerzitě v Essexu. Je členkou Výboru pro práva dítěte…

Zuzana Fellegi

je právničkou a lektorkou na Fakultě práva a Fakultě mezinárodních vztahů a diplomacie Anglo-americké Univerzity v Praze. Studovala mezinárodní právo, lidská práva a evropskou komparativní politiku na Muhlenberg College v USA, Humboldtově univerzitě v Berlíně, a na Sciences Po a l’ENA v Paříži. Dříve pracovala pro Evropskou komisi v oblasti justice a…

Martina Grochová

získala doktorát na Katedře ústavního práva a politologie v Brně, kde obhájila disertační práci na téma Přístup k novým formám rodičovství jako součást práva na respektování soukromého a rodinného života. Ve své publikační a přednáškové činnosti se věnuje zejména právům dětí, přístupu k právnímu rodičovství a lidskoprávním přesahům rodinného práva. V současnosti pracuje jako…

Monika Hanych

je absolventkou mediálních studií a sociologie na Fakultě sociálních studií MU, práva na Právnické fakultě MU v Brně a mezinárodních lidských práv na Tilburg University v Nizozemí. V současné době dokončuje doktorát, v němž se zabývá mediálním obrazem vrcholného soudnictví v České republice a jeho dopadem na legitimitu soudnictví. Pracuje v Kanceláři…

Hana Havelková

je oborově ukotvena v sociologii a politické filozofii, ovlivněna zejména kritickou teorií tzv. Frankfurtské školy. Působila na Filozofickém ústavu AV ČR, po listopadu v Evropském středisku pro výchovu k lidským právům UNESCO, od roku 1994 v Institutu základů vzdělanosti UK, posléze na Fakultě humanitních studií UK, kde se stala první…

Šárka Homfray

po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy téměř 10 let působila na Ministerstvu dopravy převážně při tvorbě a projednávání legislativy. Od roku 2017 pracuje jako právnička Odborového svazu státních orgánů a organizací, kde se věnuje zejména právnímu poradenství v oblasti státní služby a pracovního práva, kolektivního vyjednávání a platového odměňování. Je místopředsedkyní…

Věra Honusková

pracovala po skončení Právnické fakulty Univerzity Karlovy několik let v neziskových organizacích (Organizace pro pomoc uprchlíkům, Liga lidských práv), pak také jako koncipientka. Nyní působí jako odborná asistentka Katedry mezinárodního práva. Věnuje se podrobněji oblasti uprchlictví a migrace, zkoumá a také zkouší různé formy výuky. Publikuje, účastní se konferencí, je…

Adéla Hořejší

vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, je advokátkou, profesně se zajímá především o lidská práva, zdravotnické a rodinné právo. V oblasti porodnictví zastupuje zejména ženy, které byly během raného mateřství zasaženy na svých osobnostních právech. Ve sporu se státem o domácí porody zastupovala před Evropským soudem pro lidská práva Alexandru Krejzovou a…

Lucie Hrdá

je od roku 2008 samostatnou advokátkou se specializací na trestní a rodinné právo, domácí násilí a oběti závažných trestných činů. Byla 14 let členkou Bílého kruhu bezpečí a 11 let jeho poradkyní se specializací na traumatizované oběti. Dlouhodobě se snaží v očích široké veřejnosti detabuizovat témata domácího násilí, postavení obětí…

Jiřina Chmelová

vystudovala Právnickou a Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení magisterského studia na Právnické fakultě pracovala jako asistentka soudce na Nejvyšším správním soudě. V současnosti je spolupracující advokátkou v advokátní kanceláři PRK Partners s.r.o., kde se specializuje na správní právo a soudní spory.

Linda Janků

působí jako právnička v Kanceláři veřejného ochránce práv, kde se věnuje oblasti azylového a cizineckého práva. Na Právnické fakultě Masarykovy univerzity vyučuje předměty zaměřené na tuto oblast. Vystudovala právo, mezinárodní vztahy a evropská studia na Masarykově univerzitě, kde následně absolvovala též doktorské studium v oboru mezinárodní právo veřejné. V minulosti dlouhodobě působila v neziskovém…

Petra Kalenská

je doktorandkou na katedře mezinárodního práva veřejného Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Získala titul LL.M. na švédské Univerzitě Lund v oblasti mezinárodního práva lidských práv. Od ukončení svých magisterských studií pracuje na Úřadě vlády v Sekci lidských práv, kde se nejdříve zabývala právy dítěte a nyní se zaměřila na rovnost žen…

Petr Kalla

ukončil studia v roce 2001. Od té doby působí v advokacii, od roku 2006 jako samostatný advokát. V roce 2010 se začal věnovat problematice rodičovství LGBT* v oblasti mezinárodního práva a evropského práva, postupně se pak začal věnovat dalším právním otázkám, které se dotýkají života LGBT* osob. V rámci svých…

Gaby Khazalová

je novinářka a aktivistka. Vystudovala politologii a sociologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2014 pracuje v internetovém médiu Deník Referendum. Jako reportérka se věnuje zejména sociálním tématům. Publikovala cyklus analýz o krizi bydlení, reportážní seriál o problémech českého pohraničí či svědectví z balkánské uprchlické trasy. Píše také komentáře…

Kristina Koldinská

je docentkou na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 1997 pracuje na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, kde vyučuje oba předměty a garantuje a vyučuje kurzy zaměřené na evropské aspekty sociálního práva, a to i zahraničním studentům v kurzech LL.M. Rozsáhle publikuje v České republice a také s…

Martin Kopa

působil u Evropského soudu pro lidská práva (case lawyer), Nejvyššího správního soudu (asistent soudce Filipa Dienstbiera) a Ústavního soudu (asistent soudce Ludvíka Davida). Kromě toho učil ústavní právo, základní práva a dovednostní předměty na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V květnu 2018 však justici i akademii opustil a stal se advokátem….

David Kosař

je docentem na katedře ústavního práva a politologie a vedoucím Ústavu pro otázky soudnictví na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. V letech 2007–2013 byl asistentem soudce a posléze asistentem místopředsedy Nejvyššího správního soudu a v letech 2013–2016 asistentem soudkyně Ústavního soudu. V roce 2007 získal titul LL.M. na CEU a v…

Markéta Kos Mottlová

působí na Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze jako doktorandka. Ve své publikační činnosti se zaměřuje na koncepty politické reprezentace, politickou participaci žen a genderové kvóty v politice. Pracuje jako analytička v neziskové organizaci Fórum 50 %. Je členkou Rady vlády pro rovnost žen a mužů a předsedá Výboru pro…

Jana Kvasnicová

vystudovala právo, genderová studia a sociální antropologii a nyní je doktorandkou na katedře ústavního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Pracuje v Kanceláři veřejného ochránce práv v odboru rovného zacházení již od jeho vzniku v roce 2009. Podílela se na výuce předmětu Právní klinika diskriminace a rovné zacházení vyučovaného a předmětu Gender a právo….

Hana Lupačová

vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a postgraduální studium mezinárodního práva veřejného na Panevrópské vysoké škole v Bratislavě. Pracovala v nevládní organizaci SOZE, jako asistentka soudkyně na Nejvyšším správním soudě a nyní působí jako právnička v Kanceláři veřejného ochránce práv. Vyučovala právní kliniku uprchlického práva, nyní vyučuje cizinecké právo…

Lucia Madleňáková

se již během studia na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se věnovala otázkám náboženské svobody, jimž věnovala svou diplomovou, rigorózní i dizertační práci, a k nimž publikovala dvě monografie (Výhrada svědomí jako součást svobody myšlení svědomí a náboženského vyznání, Linde 2010, a Církve a náboženské společnosti, Leges 2014). Na…

Aneta Majerčíková

pracuje v Sekci pro lidská práva a ochranu menšin na Úřadu vláda. Toho času je na rodičovské dovolené. Stála u zrodu iniciativy Šestinedělky (www.sestinedelky.cz) i SpoKojení, z. s. (www.spokojeni.org), neziskové organizace propagující informované rozhodování o výživě dětí bez komerčního vlivu, jejíž je nyní předsedkyní. Je členkou Pracovní skupiny k porodnictví pod Radou…

Irena Marková

po studiu práva a francouzštiny na Masarykově univerzitě v Brně absolvovala roční studium na Institutu politických studií ve Štrasburku. V letech 2001–2016 pracovala jako právnička v Kanceláři Evropského soudu pro lidská práva a v Sekretariátu Rady Evropy (oddělení pro výkon rozsudků ESLP). V letech 2016–2017 působila jako právní asistentka soudkyně…

Kristýna Molková Foukalová

je asistentkou soudkyně Ústavního soudu Kateřiny Šimáčkové. V minulosti působila v Lize lidských práv, jako asistentka soudkyně na Nejvyšším správním soudě a dočasně také jako právnička na Evropském soudě pro lidská práva ve Štrasburku. Vedle oboru práv vystudovala též mezinárodní vztahy a bezpečnostní a strategická studia. Příležitostně přednáší a publikuje…

Věra Nováková

od r. 2004 působila jako právní čekatelka a r. 2007 byla jmenována státní zástupkyní. Její specializací byla trestná činnost mládeže a na mládeži, domácí násilí a sexuálně motivovaná trestná činnost, sociálně-právní ochrana dětí, dozor nad místy, kde je vykonávána ústavní výchova a obecná netrestní působnost, zejména omezení svéprávnosti a detenční…

Lucie Obrovská

nejprve působila v nevládním sektoru, kde se zabývala problematikou rovného přístupu ke vzdělání. Od roku 2010 pracuje v Kanceláři veřejného ochránce práv, kde se soustředí na oblast diskriminace a školského práva. Věnuje se školící a pedagogické činnosti, přednáší pedagogům a studentům pedagogické fakulty. Podílí se na projektu Ministerstva práce a…

Eva Petrová

je právničkou v Kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva, kde pracuje od roku 2001. Specializuje se na rodinně právní problematiku. Je lektorkou Justiční akademie, zejména v oblasti rodinného práva soukromého a veřejného, a členkou Sdružení opatrovnických soudců. Na Právnické fakultě Masarykovy univerzity vyučuje…

Barbora Platzerová

vystudovala právnickou a filozofickou fakultu UK, v současnosti vyučuje na Právnické fakultě Hangzhou Normal University v ČLR. Výzkum zaměřuje na rodinné právo a právní dějiny.

Vojtěch Procházka

vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. V současnosti působí jako asistent soudkyně Ústavního soudu Kateřiny Šimáčkové. Je spoluautorem komentáře k zákonu o protiprávnosti komunistického režimu.

Ondřej Slačálek

působí na Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze jako odborný asistent. Odborně se věnuje zejména nacionalismu a sociálním hnutím. Publicisticky spolupracuje se Salonem Práva a A2larmem, v minulosti byl redaktorem Nového Prostoru, A2 a A-kontra. Působil také jako aktivista anarchistického, squatterského a antirasistického hnutí.

Radan Šafařík

vystudoval právo a mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě v Brně. V současnosti vede Odbor rovnosti žen a mužů na Úřadu vlády ČR. Zastupuje Českou republiku v orgánech mezinárodních organizací a Evropské unie s působností v oblasti genderové rovnosti. Je členem Komise Rady Evropy pro rovnost žen a mužů či Správní rady Evropského institutu pro…

Katarína Šipulová

získala doktorát na Katedře evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a titul MSt v oboru Socio-legal research na Oxfordské univerzitě. Její hlavní oblastí zájmu je téma soudnictví v tranzicích a demokratizace států střední a východní Evropy. Působila jako vedoucí zahraničního oddělení Nejvyššího soudu a byla členkou několika výzkumných projektů…

Pavel Uhl

studoval právo na Univerzitě Karlově v Praze a politologii na Masarykově univerzitě v Brně. Krátce pracoval jako právník v nevládní organizaci Člověk v tísni, později se stal koncipientem a posléze i advokátem, kterým je doposud. Živí se obecnou praxí a mírně se specializuje na veřejné právo; s neziskovým sektorem spolupracuje…

Kateřina Uhlířová

působí jako odborná asistentka na Katedře mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity. V rámci mezinárodního práva veřejného se zaměřuje zejména na mezinárodní trestní právo, diplomatické a humanitární právo a lidská práva. Pravidelně publikuje v českých a zahraničních vědeckých periodikách (např. International Journal of Refugee Law, Australian Law Journal,…

Marína Urbániková

působí jako odborná asistentka na Katedře mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a na Ústavu pro otázky soudnictví Právnické fakulty téže univerzity. K jejím výzkumným zájmům patří například profesionalizace novinářů a žurnalistika jako profese, žurnalistické vzdělávání, nezávislost médií veřejné služby, mediální pokrytí voleb, objektivita médií,…

Zuzana Vikarská

působí jako odborná asistentka na Katedře ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a zároveň jako asistentka ústavní soudkyně Kateřiny Šimáčkové, s níž spolupracuje od ledna 2017. Profesně se zajímá především o právo ústavní, zdravotnické a evropské, které v minulosti rovněž vyučovala na univerzitách v Leuvenu a v Oxfordu. Je dlouholetou…